امروز: سه شنبه 28 خرداد 1398
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
عضوشوراي شهرتهران: درفعاليت شوراي محلات خلأ قانوني وجود دارد
1396/08/10
  بزرگنمایی:

عضوشوراي شهرتهران، گفت: فعاليت شوراي محلات برخاسته ازروح حاکم برقانون بوده اما فقط خلأ موجود خلأ قانوني است که ازتکاليف مجلس بوده وبايد آن را رفع کند.به گزارش فارس، افشين حبيب زاده گفت: ضرورت تشکيل شوراي محله ازدومنظرقابل توجه وتاٌمل است. اول ازمنظرقانوني وجايگاه آن درقانون اساسي ،چه به لحاظ ذکرنام ونقش آن دراصل هفتم وچه به لحاظ ذکرکارکرداصلي شوراهادراصل يکصدم قانون اساسي ،ودوم ازمنظرجايگاه مردم درحکمروايي شهري.وي افزود: اين انجمن هابرخاسته ازوظيفه قانوني شوراهاي شهردرجلب مشارکت مردم درامورمحله وشهرازطريق تشکيل انجمن ها
ونهادهاي مردمي است. لذا اگرچه درآن مقطع بسيارهوشمندانه وامري مؤثربود، وتاکنون نيزتوانسته است موجب افزايش مشارکت شهروندان گردد ،اما به نظرمي رسدزمان آن فرارسيده تا اين نهاددرجايگاه اصلي خوديعني آنچه موردنظرقانون گذاردرقانون اساسي بوده قرارگيرد.حبيب زاده ادامه داد: دراصل هفتم قانون اساسي شوراي محل هم عرض شوراي شهروساير شوراها،از ارکان تصميم گيري واداره امورکشوراست. درواقع بدون وجود هريک ازشوراهاي مذکورتصميم گيري واداره امورکشوربا خلل مواجه خواهدشد.

حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.